Gianni Strino

The Light of the Sahara - Gianni  Strino

The Light of the Sahara

Oil  
16 x 16 in